Privacyverklaring

Algemene Verordening Gevensbescherming  (AVG)

Versie 1.2 datum 25 mei 2018


Audit & Quality Solutions, gevestigd aan de Polseweg 6851 DB HUISSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.auditqualitysolutions.nl

Audit & Quality Solutions 06-16290188 e-mailadres info@auditqualitysolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Audit & Quality Solutions verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@auditqulitysolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Audit & Quality Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Audit & Quality Solutions leveren van producten en diensten

- Audit & Quality Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Audit & Quality Solutions neemt [wel/niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Audit & Quality Solutions) tussen zit. Audit & Quality Solutions gebruikt de volgende computer-programma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Toegang tot N-schijf van uw organisatie ten behoeve van het managementsysteem. Toegang wordt verkregen via een beveiligd VPN-netwerk om verbinding te kunnen maken en dit is afgeschermd d.m.v. een door Audit & Quality Solutions ingesteld beveiligd wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Audit & Quality Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen m.b.t. persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Audit & Quality Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Audit & Quality Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Audit & Quality Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer-bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@auditqulitysolutions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Audit & Quality Solutions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Audit & Quality Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Audit & Quality Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@auditqulitysolutions.nl.

 

Missie:

AQS streeft ernaar om een hoogwaardig dienstverlener en intermediair te zijn bij certificatieproces (VCA ** 2008 serie, ISO 9001 serie, ISO 14000 serie, ISO 45001 serie OHSAS safety & health, IIP Investors in People en specifieke branchecertificatie) voor bedrijven en instellingen.

Beleid & Strategie:

AQS sluit maximaal aan op de specifieke en unieke doelstellingen van de klant en werkt aantoonbaar doeltreffend, doelmatig en kostenefficiënt om die doelstellingen te halen. Het SMART principe is leading daarbij.

Operationele aanpak:

De beoogde systemen worden geïmplementeerd volgens de 50-50 methodiek. Daarbij wordt 50% van de implementatie besteed aan de systeembenadering (alle onderdelen omvattend en waar dat maar kan digitaal), met het oogmerk een 100% auditproof werkend systeem te verkrijgen, en 50% van de implementatie wordt besteed aan de verspreiding/verankering in de organisatie en bij medewerkers (ook een systeemeis bij de certificatie). Nadrukkelijk wordt er door AQS voor gewaakt en op toegezien om niet een cosmetisch en fake werkend systeem op te leveren. Uitgangspunt daarbij is dat de systemen een werkelijk onmiskenbaar positief effect heeft op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering op het moment van certificatie zelf en vele jaren daaropvolgend. Het jaarlijks systeemonderhoud en de uit te voeren interne audits neemt AQS desgewenst voor haar rekening om certificaten voor langere termijn veilig te stellen en een goede werking van de systemen te kunnen blijven borgen.

Communicatie

Communicatie vanuit AQS  is concreet, helder en doeltreffend en de activiteiten van AQS zijn transparant en aantoonbaar navolgbaar. Milestones zijn van tevoren gedefinieerd en in de tijd gepland. In principe zal AQS geen verrassende en onverwachte activiteiten ontwikkelen. De operationele aanpak wordt gekenmerkt door Client Intimacy. AQS zal op een uiterst betrokken, invoelende en verantwoordelijke wijze de belangen van bedrijf of instelling onderkennen en deze zichtbaar inpassen in de operationele aanpak van het certificatieproces. AQS is dus pas tevreden als de klant tevreden is.

Namens Audit & Quality Solutions

De heer Bastiaan Pus

Directeur